Latex Adventures

  Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

   

  Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

  Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest PMBD Piotr Mazurowski z siedzibą w Warszawie ul. Mickiewicz 37/58, NIP 527-215-14--25 (dalej LatexAdvetures.eu) operator internetowej platformy pośrednictwa sprzedaży dostępnego pod adresem aatexadvetures.eu (dalej LatexAdvetures.eu).

   

  Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

  Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe: adres e-mail: rodo@latexadvetures.eu adres pocztowy: PMBD ul. Klaudyny 14/73 01-684 Warszawa.

   

  Skąd mamy Twoje dane?

  Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie na LatexAdvetures.eu

   

  Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez LatexAdvetures.eu?

  Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

  • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z LatexAdvetures.eu, w tym dokonywania pośrednictwa handlowego oraz wynikających z tegoż transakcji.
  • zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
  • realizacji umów zawartych w ramach umowy pośrednictwa
  • obsługi reklamacji w LatexAdvetures.eu, gdy złożysz taką reklamację;
  • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
  • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

  Co więcej, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

  Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu LatexAdvetures.eu, którym jest:

  • monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, przeglądanie oferty oraz zarządzanie Twoją aktywnością w LatexAdvetures.eu;
  • dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert w zależności od Twoich preferencji zakupowych;
  • prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług.
  • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon;
  • wsparcie dla usług kredytowych i ubezpieczenia zakupionego towaru;
  • zapewnienie obsługi usług płatniczych;
  • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych LatexAdvetures.eu oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;
  • monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników np. wyszukiwania słów kluczowych, zamieszczania ofert, przeprowadzenia badań i analiz LatexAdvetures.eu między innymi pod kątem funkcjonalności tej platformy pośrednictwa handlowego poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
  • prowadzenie badań i analiz LatexAdvetures.eu między innymi pod kątem funkcjonalności tej platformy; poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
  • obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
  • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
  • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
  • prowadzenie analiz statystycznych;
  • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

   

  Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

  • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
  • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

   

  Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, dopóki nie wycofasz zgody.

   

  Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

  Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

  adres e-mail, hasło, pełny adres korespondencyjny, numer telefonu

  Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz zawierać umów w ramach LatexAdvetures.eu.

   

  Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

   

  Jakie masz uprawnienia wobec LatexAdvetures.eu w zakresie przetwarzanych danych?

  Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

  Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

  • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez LatexAdvetures.eu; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
  • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe — możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

  Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

   

  W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

  Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

  • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
  • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

   

  Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

  • Twoje dane osobowe udostępniamy stronom transakcji, które zawierasz na LatexAdvetures.eu oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, wspomagają obsługę użytkowników LatexAdvetures.eu, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

   

  Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

  Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

  • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
  • statystycznych i archiwizacyjnych,
  • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

  Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

  W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział — będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.

  W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym LatexAdvetures.eu zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

   

  Reklama e-mailowa z rejestracją do newslettera
  Jeśli zapiszesz się do naszego newslettera, wykorzystamy wymagane do tego dane lub podane przez Ciebie osobno, aby regularnie wysyłać Ci nasz biuletyn e-mailowy na podstawie Twojej zgody zgodnie z Art. 6 ust.1 zd.1 lit.a RODO do wysłania.
  Rezygnacja z otrzymywania newslettera jest możliwa w każdej chwili i można to zrobić albo poprzez wysłanie wiadomości do opcji kontaktu opisanej poniżej, albo poprzez link podany w newsletterze. Po wypisaniu się usuniemy Twój adres e-mail, chyba że wyrazisz wyraźną zgodę na dalsze wykorzystywanie swoich danych lub zastrzeżemy sobie prawo do wykorzystania danych poza tym, co jest dozwolone przez prawo i o czym poinformujemy Cię w niniejszym oświadczeniu.

   

  Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

  Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Twoje dane adresowe zostaną przekazane do podmiotów poza UE, z którymi za pośrednictwem LatexAdvetures.eu zawierasz umowę. Na indywidualną prośbę możemy przekazać pełne dane podmiotu, który realizował umowę.

   

  Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

  Profilowanie danych osobowych przez LatexAdvetures.eu polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.